Nowości
TEMPO - BLACKLEATHER/AIRMESH
TEMPO - BLACKLEATHER/AIRMESH

500,00 zł

TEMPO - AIRMESH/BLACK PATENT
TEMPO - AIRMESH/BLACK PATENT

500,00 zł

AERY JO TANNING MAKE UP
AERY JO TANNING MAKE UP

150,00 zł

Klapki IDS
Klapki IDS

100,00 zł

SUPER BROWN FOAM "ANDRATAN" dark + DHA
SUPER BROWN FOAM "ANDRATAN" dark + DHA

140,00 zł

szt.
Puder satynowy Kryolan 40 g
Puder satynowy Kryolan 40 g

180,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eventdance.com.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.eventdance.com.pl prowadzi Magdalena Walczak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą EVENT Dance Company M&M Walczak w Myślenicach, przy ul. Ogrodowej 2B; Numer NIP: 681-207-28-20. Adres e-mail: eventdance@poczta.onet.pl, nr telefonu: (+48) 735 701 332.

Definicje:

 1. Adres Korespondencyjny Sprzedającego - ul. Ogrodowa 2B , 32-400 Myślenice,
 2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,
 3. Formularz Zamówienia – formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,
 4. Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,
 7. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 8. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,
 9. Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Punkt Odbioru – ul. Ogrodowa 2B , 32-400 Myślenice
 11. Rachunek Bankowy Sprzedającego – 25 2910 0006 0000 0000 0290 9832;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin,
 13. Sklep Internetowy –sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.eventdance.com.pl,
 14. Usługodawca, Sprzedający – Magdalena Walczak EVENT Dance Company M&M Walczak w Myślenicach, przy ul. Ogrodowa 2B; Numer NIP: 681-207-28-20,
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 16. Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 17. Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,
 18. Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt oraz jego cena,
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
 20. Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 4 lit. b,
 21. Adres E-mail Sprzedającegoeventdance@poczta.onet.

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Szersze informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawiera § 1a Regulaminu.

6. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: eventdance@poczta.onet.pl, pod numerem telefonu: (+48) 735 701 332 (w godzinach 9:00-18:00 w dni robocze), jak również pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

8. Treść art. 66 idx. 1 par. 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.

§ 1a

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedającego/Usługodawcę.
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy, chyba że Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych lub informacji marketingowych również po wygaśnięciu Umowy Sprzedaży w formie Newsletteru.
 3. Dane osobowe nie są oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim dla celów marketingowych.
 4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 5. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Sprzedającego usług sprzedażowych.

 

§ 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.
 3. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24h na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Koniecznym warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie przez Kupującego aktywnej skrzynki e-mail.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust. 4.
 5. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.
 6. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
 7. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży.
 8. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu Zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4, chyba że zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży.
 9. Cena może z ważnych przyczyn ulec zmianie po Zawarciu Umowy, jednakże wówczas Klientowi przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy. Klient o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w zd. 1 oraz o wynikającym z nich prawie do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy zostanie niezwłocznie poinformowany.
 10. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

a. udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
b. wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany jako właściwy podczas rejestracji Konta oraz kopii regulaminu,
c. załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,
d. utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

§ 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  a. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  b. płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
 2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a. przesyłka pocztowa list polecony priorytetowy,
  b. przesyłka kurierska za pobraniem,
  c. przesyłka kurierska bez pobrania po wpłacie na konto,
  d. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.
 3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit b .
 5. Termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy.
  Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:
  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,
 6. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
 7. Bardzo prosimy o korzystanie z możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Klient w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń uprawniony jest do żądania sporządzenia protokołu szkody, który ułatwi procedurę reklamacyjną i stanowić będzie dowód na okoliczność, że uszkodzenie przedmiotu nie było skutkiem działań Klienta.

§ 4

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - RODZAJ I ZAKRES; USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące rodzaje Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę: Konto, Formularz Zamówienia.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest dla Usługobiorcy nieodpłatne.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu mają na celu umożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży (w szczególności złożenia Zamówienia przez Klienta) oraz jej realizacji, a także w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, również dostarczania mu materiałów handlowych w trakcie realizacji świadczenia, jak również po wygaśnięciu umowy.
 4. Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzedniej rejestracji , na mocy której następuje zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta na czas nieokreślony (Klient wprowadza wymagane dane oraz zostaje poinformowany o tym, że wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem oferty Usługodawcy bezpłatnego świadczenia usługi elektronicznej) . Na rejestrację, o której mowa w zd. 1 składają się:
  a. wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego pod adresem: http://www.eventdance.com.pl/index.php5?action=new_user) poprzez wprowadzenie danych obejmujących adres e-mail, wskazane przez użytkownika hasło, z którego będzie korzystać w celu dostępu do Konta, zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz potwierdzającego zaznajomienie się z regulaminem,
  b. wciśnięcie przycisku opisanego jako „Zarejestruj”. System Usługodawcy automatycznie wygeneruje wiadomość z potwierdzeniem wprowadzenia danych i wyśle ją na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym z pouczeniem, że kliknięcie w zawarte w niej hiperłącze skutkować będzie zawarciem nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta,
  c. Usługobiorca w celu aktywacji Konta otwiera wskazane w wiadomości, o której mowa w lit. B hiperłącze. Z chwilą otwarcia strony www, do której prowadzi hiperłącze zostaje zawarta nieodpłatna i dobrowolna umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta o czym Klient zostanie poinformowany.
 5. Dane wprowadzone w trakcie rejestracji Konta mogą zostać w każdej chwili zmienione poprzez otwarcie linku „Moje konto”, wprowadzenie i zatwierdzenie zmian.
 6. Koszyk jest funkcją sklepu powiązaną z danym Kontem pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby, która poprawnie zarejestrowała Konto, o którym mowa w ustępie Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości produktu oraz wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”.
 7. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po kliknięciu hiperłącza zlokalizowanego w lewym górnym rogu strony. Edycja Produktów dodanych do koszyka możliwa jest poprzez kliknięcie wspomnianego w zdaniu hiperłącza.
 8. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na złożenie Zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym:
  a. kliknięciu kwoty zamówienia obok nazwy Konta i wypełnienie formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych oraz potwierdzenia poprzez otwarcie hiperłącza w formie przycisku o nazwie „Potwierdź zamówienie”,
  b. zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy) po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem przez Usługobiorcę, zaakceptowaniu informacji o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz złożeniu oferty nabycia wskazanych w podsumowaniu Produktów poprzez wciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
 9. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 10. Konto i Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  b. Dostęp do poczty elektronicznej,
  c. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
  d. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
  e. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,
  f. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  g. Usługobiorca proszony jest o wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  h. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.
 13. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
 14. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym (usługi Konto) może zostać:
  a. wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Sprzedającego lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,
  b. wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy nie będącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.
 15. Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 16. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.
 17. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5

REKLAMACJA

 1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przed stawia się jako producent.
 4. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Postanowienia zawarte w ust. 2-4 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie. Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).
 6. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 7. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:
  a. pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,
  b. pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
 8. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:
  a. informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności.
  b. treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / oświadczenie obniżeniu ceny c. c. Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)
  dane kontaktowe.
 9. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.
  Postanowienia ustępów 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług
 10. Elektronicznych przez Usługodawcę.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:
  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego (wzór oświadczenia dostępny pod regulaminem - załącznik nr 1),
  b. pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy tj. przesyłki od Sprzedającego do Klienta.
 6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient będący jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy, która dotyczyła nabycia Produktów dostarczanych w opakowaniu (w szczególności w przypadku butów w fabrycznych kartonach) Sprzedający uprzejmie prosi o zapakowanie ich w celu odesłania w sposób, który pozwoli mu na rozpakowanie przesyłki bez ich uszkodzenia (m.in. nie przyklejanie taśmy samoprzylepnej bezpośrednio do ich powierzchni).
 13. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
 14. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 24 czerwca 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 15. Sprzedający oznaczy produkty, co do których nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z nim umowy poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu Witryny Produktu informacji o braku prawa odstąpienia w przypadku nabycia danego Produktu wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dla tego wyłączenia.

 

§7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.
 2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 01.05.2015.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY w formacie PDF

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl